ผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต
นายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวี
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการ
นางจันทร์เพ็ญ หรดี
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางสุวิมล พรหมทัศน์
รองผู้อำนวยการ

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563


 Facebook Fanpage ภาพกิจกรรม