ผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต
นายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวี
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการ
ดร.จันทร์เพ็ญ หรดี
ผู้อำนวยการ

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563


 Facebook Fanpage ภาพกิจกรรม