Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 ชื่อ : นางนภาวรรณ จิตศรัทธา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ชื่อ :นางสาววิภาวรรณ ยาวิลาศ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ชื่อ :นายภัทรวิชญ์ วงค์สายสณา 

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิชาการ 

ชื่อ :นางวัชราภรณ์ อริยา 

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิชาการ 

ชื่อ :นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ชุม  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ชื่อ :นายเฉลิมพล แข็งแรง 

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ