Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

  

 

 

 

  

 

 

ชื่อ :นายสุพล กันทา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

 

ชื่อ : นางสาวนวพร  กาหลง

ตำแหน่ง :ครูผู้สอน

 

ชื่อ :นางสาวรจนา  จันทร์ไฝ

ตำแหน่ง :ครูผู้สอน

 

 

ชื่อ : นางปุ๊ สิทธิอาสา

ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่ม