Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

ผอ02

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2560


  

 sar58.png

 

  

ชื่อ : นางสาวนวพร  กาหลง

ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่ม

 

ชื่อ :นายสุพล กันทา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นางกิ่งทอง สุปัญญา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นางปุ๊ สิทธิอาสา 

ตำแหน่ง :ครูผู้สอน

ชื่อ :นางสาวกัลยาณี  ทองเนตร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน