Home อาคารสถานที่

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

ผอ02

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2560


  

 sar58.png

 

 รางวัลการประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อชุมชน ประจำปี 2550

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามาจักรีสิริธรรัฐมีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี

ผลงานดีเด่นของ อ.ชัญญ์ญาณ์ คำบุญ

 

 

 

 

 

 

รางวัลสถานศึกษาพอเพียง 2553 

ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลประเมินคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

จากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ด้านการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับดี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551 

จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารพระราชทาน

ผลงานนักศึกษาชมรมดอกหญ้าอาสาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

 


  รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551

ประเภทกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ชมรมดอกหญ้าอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มอบโดย นายอนันท์ ปันยารชุนอดีตนายกรัฐมนตรี

 


รางวัลผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2554

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสามคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย

มอบโล่แด่ นายสินธุ์ จงไพบูลย์กิจ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554

 

 

รางวัลครูที่มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสากลโดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ