Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 บุคลากรกลุ่มวิชาสามัญ

 

 

ชื่อ :นายฤทธิเดช ไม้แสนช่าง

ตำแหน่ง:ครูผู้สอน

ชื่อ :นางสาวสมร ตติยะตระกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นายอมรพงศ์ ตุ้ยยวง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ชื่อ :นางสาวสมร ตติยะตระกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ชื่อ : นางเสาวรีย์ วงค์สภา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นางสาวศิริพร คูสวรรณ์ 

ตำแหน่ง :ครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ชื่อ : นางจันทร์ศรี นามวงศ์

ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่ม