Home เอกลักษณ์-อัตลักษ์-วัฒนธรรม-ปรัชญาวิทยาลัย

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์-วัฒนธรรม-ปรัชญาวิทยาลัย
เขียนโดย Administrator   

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

พัฒนาทั่วทิศ ด้วยจิตอาสา เสริมทักษะภาษาจีนอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรมวัฒนธรรมของวิทยาลัย

ไหว้      ทักทาย แต่งการถูกระเบียบ

 


ปรัชญาของวิทยา

ทักษะดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง