Home การประกันคุณภาพการศึกษา

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

 

แผนงานและงบประมาณ
................................................................................................................................................................................

 แผนพัฒนาสถานศึกษา 255-2554

 คู่มือนโยบายสถานศึกษา

 แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

 สรุปผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555

 ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายประจำปีการศึกษา 2555

 แบบฟอร์มโครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2555

 แบบฟอร์มเสอนโครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2555

 แบบฟอร์มสรุปโครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2555

 งานประกันคุณภาพการศึกษา

 ..............................................................................................................................................................................

 รายงานการประเมินตนเอง

 คู่มือกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษา

 คู่มือกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2555 (สมศ.)

 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา (สอศ.)

 สรุปประเด็นคำถาม - ตอบ สำหรับผู้ประเมินภายนอกและสถานศึกษาอาชีวศึกษา

 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา กับการประกันคุณภาพการศึกษา

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา)