Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

ผอ02

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2560


  

 sar58.png

 

 บุคลากรกลุ่มวิชาบัญชี

 

 

 

ชื่อ :นางสาวทิชากร ก้างออนตา

ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่ม

ชื่อ :นางสาวอำภา มุงเมือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

 

ชื่อ : นางสาว วรินทร วงค์ชัยคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นางสาวกัลยา สมยา 

ตำแหน่ง :ครูผู้สอน

ชื่อ :นางสาวทัศนีย์ ฆาระวาส

ตำแหน่ง:ครูผู้สอน

ชื่อ :นางสาวศิรินภา จันทร์ไฝ

ตำแหน่ง:ครูผู้สอน

  

ชื่อ : นายธงชัย ฝั้นคำปวง

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน