Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 บุคลากรกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

 

 

ชื่อ : นางสาวรุ่งอรุณ เมืองมาเครือ

ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่ม

 

 

 

ชื่อ : นางสาวณิชาภา กัลยาณกุล

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นายเฉลิมพล  แข็งแรง

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน

 

 

ชื่อ :นายนพพร ธรรมวิวรณ์

ตำแหน่ง:ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นายประณัฐ คมวิศวศาสตร์ 

ตำแหน่ง :ครูผู้สอน

 

 

ชื่อ : นางวัชราภรณ์ อริยา

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นายสุริยันต์  ตื้อยศ

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน

 

 

ชื่อ : นายณัฐภัทร พรมมา

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน