Home อาคารสถานที่

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา มีอาคารสถานที่ดังต่อไปนี้

1.อาคารเรียน จำนวน 3 อาคาร

 

1.1 อาคาร 1 จำนวน 19 ห้องเรียน
1.2 อาคาร 2 จำนวน 15 ห้องเรียน
1.3 อาคาร 3  จำนวน 35 ห้องเรียน
1.4 โรงอาหาร จำนวน 6 ห้องเรียน
    รวม 75 ห้องเรียน

 

 

 

ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย 4 ห้อง ห้องละ 55 เครื่อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ 2 ห้อง ห้องละ 55 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการเครื่องคำนวณ 1 ห้อง ห้องละ 55 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 ห้องเรียน ห้องละ 51 เครื่อง
ห้องปฏิบัติการสำนักงาน 1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน 1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียน

 

 

2.อาคารประกอบด้วย 

อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 55 ห้อง
อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 1 หลัง  
สนามกีฬา และสถานที่ประกอบกิจกรรม สนามบาส วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง แฮนด์บอล ฟุตซอล