Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

 ข้อมูลบุคลากร

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาการตลาด

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่

 

 

แบบประเมินครูและบุคลากร 

รายงานผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มโครงการ

แบบสรุปโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย

เอกสารการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯครูฯ

แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชา อธท.

ปกงานวิจัย 

วิชาโครงการ

เพลงมาร์ชวิทยาลัย

แบบประเมินโครงการวิชาชีพ

 

  

แบบฟอร์มแผนการสอน 

แบบขออนุญาตใช้แผนการสอน 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน