Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

 

สำหรับบุคลากร

บริการนักเรียน-นักศึกษา


  

 sar58.png

 

  

 

ชื่อ : นางสาวสุภาพร ทองคำ

ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่ม

 

ชื่อ : นางจรัสศรี ดอนชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นายกวีพจน์ แก้วดำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

 

ชื่อ : นางสาวนิตยา เมืองฉาย 

ตำแหน่ง :ครูผู้สอน

ชื่อ :นางสาวกาญจนี ยอดลิลา

ตำแหน่ง:ครูผู้สอน

  

ชื่อ :Miss.Anabel sua Porras

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน