Previous Next


 ผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต
นายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวี
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ
นางอัญชลี คงบรรทัด
ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ
นางจันทร์เพ็ญ หรดี
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางสุวิมล พรหมทัศน์
รองผู้อำนวยการ
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน
       หลักเกณฑ์การประกวดมารยาทไทย เจ้าภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

       หลักเกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เจ้าภาพ วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ

       หลักเกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เจ้าภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย

       หลักเกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เจ้าภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย


  รายละเอียดการสมัคร
       รายละเอียดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
       สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภท การประกวดมารยาท และการกล่าวสุนทรพจน์

       สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทวิชา พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ(Onsite ในจังกวัด)

       แจ้งชำระเงินค่าสมัครแข่งขัน ประเภท การประกวดมารยาท การกล่าวสุนทรพจน์ พิมพ์ดีด


  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
       ผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย
       ผลการแข่งขัน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
       ผลการแข่งขัน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
       ผลการแข่งขัน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
       ผลการแข่งขัน ประเภทวิชา พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ


 Facebook Fanpage ภาพกิจกรรม